كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

Iran according to Times magazine

               
 

  1934 1938 1941 1945 1951

1952

1960

 
  1974 1978 1979 1979 1979

1979

1979
 
  1979 1980 1980 1980 1981

1981

1982

 
  1986 1986 1986 1987 1987

1987

1987

       
1989 2006 2007 2009