كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

در مورد ترور هاي اخير در سنندج

   

 اطلاعيه دبير خانه كومله در مورد ترور هاي اخير در سنندج
يکشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹هم ميهنان مبارز:
مردم ازاده
:
رژيم جمهوري اسلامي ، حكومت سي سال ترور و ادمكشي ، اخيرا" و بعد از انتخابات فرمايشي دوره دهم دست ادمكشان و جانيان قتلهاي زنجيره اي ، و اعدام كنندگان سالهاي 60 را دوباره باز كرده و تسويه حسابهاي شخصي و سياسي را با ترور مخالفين داخلي خود شروع كرده است.
كساني كه سالهاي سال در خدمت اين رژيم بوده و خدمتگزار و پادو و گوش به فرمان و مجري احكام و سياستهاي اين رژيم جاني بودند حالا با كمترين اظهار نظر سياسي در رديف مرتدين و انسانهاي قابل حذف قرار داده شده اند .
ترور اين افراد از منظر انها حاكم كردن يكبار ديگر رعب و وحشت ، بگيرو ببندها و حاكم كردن و نظامي كردن محيط هاي كار ، اموزشي و كوچه و خيابانهاي ايران است.
رژيم جمهوري اسلامي مسئوليت تمامي اين ترور ها را به عهده دارد و بر همگان روشن است كه اينچنين حذف مخالفين جز در كارنامه رژيم جمهوري اسلامي در قاموس هيچ حزب سكولار و دگر انديش و دمكرات نمي گنجد.

دبيرخانه كومله زحمتكشان كردستان 20/9/2009