كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

دعوت به جلسه داخلی کارزار دادگاه دهه خونین

   

 

 
 

دعوت به جلسه داخلی کارزار دادگاه دهه خونیندوستان و همگامان عزیز کارزارجلسه داخلی یکشنبه ٩ ژانویه ٢٠١١، ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی برگزار می شود. از همه دوستان و همگامان کارزار می خواهیم در جلسه روز یکشنبه نهم ژانویه شرکت کرده و به جمع بندی فعالیت های سال ٢٠١٠ و ترسیم فعالیت های سال ٢٠١١ یاری رسانند. گزارش گردهمائی یکمین سالگرد و فعالیت های انجام گرفته به فاصله دو جلسه اخیر، نخستین موضوع دستور کار جلسه روز یکشنبه نهم ژانویه خواهد بود. از دوستان درخواست می کنیم یک ربع به هفت اونلاین شوند تا بتوانیم جلسه را راس ساعت هفت برگزار کنیم. اتاق را نیم ساعت زودتر برای رفع احتمالی اشکالات فنی بازخواهیم کرد.دوستان برای رفع اشکالات احتمالی برنامه پالتاک خود و یا مسائل مربوط به صدا، یکی دو ساعت پیش از جلسه با دوستمان بهروز با آدرس ایمیل و شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.0046735840892

behrooz.pertow@telia.com
از دوستانی که بعد از گردهمائی یکمین سالگرد به کارزار پیوسته و هنوز آی دی پالتاک خود را نفرستاده اند، درخواست می کنیم تا دو روز پیش از جلسه ارسال نمایند.هیئت هماهنگی

یکشنبه ۲ژانویه ٢٠١١ برابر با ١۲دی ١۳٨٩