كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

    

   

 

 
       
 

سازمان عفو بين الملل:وضعيت حقوق بشردر ايران، هيچگاه به وخامت امروز نبوده است

وضعيت حقوق بشردر ايران، در بيست سال گذشته، هيچگاه به وخامت امروز نبوده است". اين فشرده گزارشی است که سازمان عفو بين المللی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، در باره ايران صادر کرده است.

در اين گزارش موارد نقض حقوق بشر بويژه در دوران پيش و پس از انتخابات دهمين رياست جمهوری ايران بر شمرده شده است. اين گزارش خاطر نشان ميکند که طی اين دوره، نيروهای بسيج و پاسدار بدستورمقامات به سرکوب اعتراضات گسترده مردم به نتايج انتخابات پرداخته اند. سازمان عفو بين المللی از مقامات رسمی ايران می خواهد تضمين کنند که در باره اتهاماتی چون اعمال شکنجه، قتل های خود سرانه، آدم ربايی و بسياری ديگر از موارد نقض حقوق بشر، تحقيقات مستقل و بيطرفانه ای انجام شود. " افرادی از بسيج يا سپاه پاسداران که چنين اعمالی را مرتکب شده اند بايد مؤاخذه شوند". گزارش اين سازمان مدافع حقوق بشر به ده ها کشته ، حدود چهار هزار نفر بازداشتی در نخستين موج اعتراضات پس از انتخابات و محاکمات نمايشی 140 تن از فعالان اصلاح طلب اشاره ميکند و آن ها را نمونه های بارز نقض حقوق بشر توصيف می نمايد. در اين گزارش شهادت های يک زندانی که 58 روز در زندان کهريزک در يک کانتينر زندانی بوده است به تفصيل آمده است. اين فرد شديداً و تا حد بيهوشی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهديد شده است که در صورت عدم اعتراف پسرش ربوده خواهد شد. او گفته است که هفتاد زندانی ديگر همزمان با او در اين کانتينر اسير بوده اند. اين فرد زندانی تنها پس از چهل و سه روز اجازه يافته است به خانواده اش تلفن کند. سازمان عفو بين الملل از رهبر جمهوری اسلامی می خواهد مقامات اجرايی را وادار سازد امکان رفتن يک گروه کارشناسی بين المللی را به ايران بدهند تا کمک کنند که تحقيقات در بارۀ شکنجه و اعدام های بدون محاکمه بی طرفانه و با دقت و جديت انجام شود. مسئولان عفو بين المللی بر اين نکته انگشت گذاشته اند که تحقيقاتی که تا به حال از سوی برخی مقامات ايرانی انجام شده است بيشتر به منظور سرپوش گذاشتن بر روی تخلفات بوده است تا به قصد آشکار شدن حقيقت.