كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

بيانيه ی عفو بينالملل مبنی بر لزوم توقف احکام اعدام زندانيان سياسی

   

 

 
       
   


در اين بيانيه آمده است


عفو بينالملل از مقامھاى رژيم ايران مىخواھد اعدام حداقل ١٧ عضو اقليت کرد ايران، از جمله يک زن به نام زينب جلاليان -که پس
از محکوميتشان به جرائم سياسى در انتظار اعدام ھستند را متوقف کند. اين سازمان بيم دارد که آنھا ممکن است در ھر لحظه اعدام
شوند، بهخصوص پس از اعدام دو کرد ديگر در ايران در ماھھاى اخير، که آخرين آنھا فصيح ياسمنى بود که در ۶ژانويه ٢٠١٠ در
.خوى اعدام شد
ھمه آنھا پس از محاکمات غير عادلانه بجرم محاربه اعدام محکوم شدند. برطبق برخى گزارشات تعدادى از آنھا در بازداشت شکنجه
.شده بودند و از دسترسى به وکيل مدافع منع شده بودند
در ادامه بيانيه عفو بينالملل آمده است: فرد اعدام شده، فصيح ياسمينى در روستاى ھندوان نزديکى خوى در ماه فوريه ٢٠٠٨ يا
.حوالى آن دستگير شده بود. مشخص نيست که آيا فصيح ياسمينى در اين درگيريھا شرکت داشه يا خير
به قرار اطلاع وى جزو تعدادى از روستائيان دستگير شده، از جمله ۵ دختر و پدرش حسين ياسمينى و يک مرد ديگر به نام فھيم
رضا زاده بود که گفته مىشود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات درخوى برده شدند، جايى که گفته مىشود فصيح ياسمينى مورد
.شکنجه قرار گرفته است. خانواده وى بهمدت دو ماه از او بىاطلاع بود
حسين ياسمينى در حال حاضر محکوميت دو ساله خود را در زندان ميگذراند، در حاليکه فھيم رضا زاده به ١۵ سال زندان در تبعيد
محکوم شده است. حکم اعدام فصيح ياسمينى که توسط دادگاه انقلاب خوى صادر شده بود ظاھرا در شعبه ١٠ دادگاه استيناف استان
آذربايجان غربى ودادگاه عالى مورد تاييد قرار گرفته است و وى بدون در جريان قرار گرفتن وکيلش – که امرى لازم بر طبق قوانين
ايران است – در تاريخ ۶ژانويه اعدام شد. جسد وى احتمالا بدليل ممانعت از برگزارى تشيع جنازه و يا مراسم يادبود به خانوادهاش
.تحويل داده نشده است. عفو بينالملل اين اعدام را محکوم مىکند
عفو بينالملل افزود:
على صارمى ۶٢ ساله در تاريخ ٢٩ دسامبر تحت عنوان محاربه به اتھام عضويت در سازمان مجاھدين خلق ايران يک گروه
اپوزيسيون مستقر در عراق به مرگ محکوم شد. وى در تاريخ ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٧ بعد از سخنرانى در گورستان خاوران در مراسم
يادبود قتلعام زندانيان سال ١٩٨٨ دستگير و از آن زمان تاکنون زندانى بوده است. عفو بينالملل در نوامبر ٢٠٠٧ يک بيانه اقدام
.فورى در مورد وى و شش تن ديگر صادر کرده بود
وى که بدون محاکمه ماھھاست در زندان اوين در بازداشت بهسر مىبرد، آخرين دادگاھش در تاريخ ١۶ نوامبر در شعبه ١۵ دادگاه
انقلاب اسلامى برگزار شد. دو روز بعد از آنکه تظاھرات عاشورا در ٢٧ دسامبر ٢٠٠٩ بهطرز خشونت بارى توسط نيروھاى امنيتى
سرکوب شد، به وى گفته شد که به مرگ محکوم شده است. على صارمى داراى يک فرزند پسر در سازمان مجاھدين خلق ايران است
که در کمپ اشرف در عراق زندگى مىکند، جايى که وى او را ديدار کرد. على صارمى ٢٣ سال از عمر خود را بهخاطر فعاليتھاى
.سياسى قبل از انقلاب اسلامى در ايران و بعد از آن در زندانبهسر برده است
مقامھاى ايران تھديد کردهاند که تظاھرات کنندگان را به جرم محاربه مورد محاکمه قرار دھند. اين امر بنظر مىرسد با ھدف باز
.داشتن مردم از شرکت در تظاھرات بر عليه دولت طراحى شده است
١٧ نفر از اکرادى که بهخاطر جرائم سياسى در نوبت مرگ بهسر مىبرند گزارش مىشود که به شرح زير ھستند:
١.زينب جلاليان
٢.حبيب لله لطيفی
٣.شرکو معارفى
۴.فرھاد وکيلى
۵.فرزاد کمانگر
۶.على حيدريان
٧.حسين خضرى
٨.رشيد اخکندى
٩.محمد امين آگوشى
١٠ .احمد پولاد خان.
١١ .سيد سامى حسينى
١٢ .سيد جمال محمدى
١٣ .رستم ارکيا
١۴ .مصطفى سليمى
١۵ .انور رستمى
١۶ .حسن طلايى
١٧ .ايرج محمدى
منبع خبر : خبرگزاری ھرانا